(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
Označení
Prac. skupina
Stupeň utajení NATO
Název anglický, francouzský, český
Edice
Platný doplněk
Návrhy
Překlad
Přist.
Zaved.
ČOS
4500
 
AC/225 (ICGIF)
NU
PROCEDURES TO DETERMINE FIELD ARTILLERY MUZZLE VELOCITY MANAGEMENT, INTERCHANGEABILITY AND PREDICTION
PROCÉDURES POUR DÉTERMINER LA VITESSE INITIALE POUR L'ARTILLERIE SOL-SOL – GESTION, INTERCHANGEABILITÉ ET PRÉVISION
Postupy stanovení, výměny informací a předpovědi úsťové (počáteční) rychlosti u polního dělostřelectva
2
28.5.2014
 
 
1
P 2
Z 1
130011
4505
 
AC/322 (CaP1)
NU
SUPER HIGH FREQUENCY (SHF) MILITARY SATELLITE COMMUNICATIONS (MILSATCOM) NETWORK MANAGEMENT AND CONTROL
GESTIO ET COMMANDE DES RESEAUX MILITARES DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE EN ONDES CENTIMETRIQUES(SHF)
Řízení a správa sítě vojenského družicového spojení v pásmu SHF (super vysoké frekvence)
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4506
 
AC/326(SG/A)
NU
EXPLOSIVE MATERIALS, PHYSICAL/MECHANICAL PROPERTIES, UNIAXIAL TENSILE TEST
SUBSTANCES EXPLOSIVES, PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES, ESSAI DE TRACTION UNIAXIALE
Zkouška namáhání výbušin v jednoosém tahu
1
29.3.2000
1
 
 
P 1
Z 1
137601
4507
 
AC/326(SG/A)
NU
EXPLOSIVES, PHYSICAL/MECHANICAL PROPERTIES STRESS RELAXATION TEST IN TENSION
SUBSTANCES EXPLOSIVES, EPREUVE DE RELAXATION EN TENSION
Zkouška namáhání výbušnin relaxací napětí v tahu
1
15.7.2004
 
 
 
P 1
Z 1
137601
4512
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
DISMOUNTED PERSONNEL TARGET
CIBLE PERSONNEL DEBARQUE
Cíl - sesednutá pěchota
1
6.4.2004
 
 
1
P 1
Z 1
 
4513
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
INCAPACITATION AND SUPPRESSION
MISE HORS DE COMBAT ET NEUTRALISATION
Znebojeschopnění a zastrašení
1
31.3.2004
 
 
 
P 1
Z 1
 
4515
 
AC/326(SG/A)
NU
EXPLOSIVES: THERMAL CHARACTERIZATION BY DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS, DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY AND THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS
CARACTERISATION THERMIQUE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES
Charakterizace termických vlastností výbušnin pomocí diferenční termické analýzy, diferenční skenovací kalorimetrie a termogravimetrické analýzy
1
28.8.2002
 
2,1
 
P 2,1
Z 1
137601
4516
 
AC/326(SG/B)
NU
CANNON (GREATER THAN 12.7 mm), DESIGN SAFETY REQUIREMENTS AND SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION OF THE WEAPON/MUNITION COMBINATION
CANNON (DE CALIBRE SUPERIEUR A 12,7 mm), EXIGENCES DE SECURITE POUR LA CONCEPTION ET EVALUATION DE LA SECURITE ET DE L'APTITUDE AU SERVICE DU COUPLE ARME/MUNITION
Požadavky na konstrukční bezpečnost, hodnocení bezpečnosti a použitelnosti kombinace zbraň/munice u zbraní ráže větší než 12,7 mm
1
8.10.2001
 
 
 
P 1
Z 1
139804
4517
 
AC/326(SG/B)
NU
LARGE CALIBRE ORDNANCE/MUNITION COMPATIBILITY DESIGN SAFETY REQUIREMENTS AND SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION
MUNITIONS ET ARMES DE GROS CALIBRE AU-DELA DE 40 MM, EXIGENCES DE SECURITE DANS LA CONCEPTION ET EVALUATION DE LA SECURITE ET DE L'APTITUDE AU SERVICE
Požadavky na konstrukční bezpečnost, hodnocení bezpečnosti a použitelnosti munice a zbraní
1
12.3.2007
 
 
 
P 1
Z 1
109002
4518
 
AC/326(SG/B)
NU
SAFE DISPOSAL OF MUNITIONS, DESIGN PRINCIPLES AND REQUIREMENTS, AND SAFETY ASSESSMENT
SECURITE DES OPERATIONS D'ELIMINATION DES MUNITIONS, PRINCIPES ET EXIGENCES DE CONCEPTION ET EVALUATION DE LA SECURITE
Bezpečná likvidace munice, konstrukční požadavky a principy, hodnocení bezpečnosti
1
8.10.2001
 
 
 
P 1
Z 1
139803
4519
 
AC/326(SG/B)
NU
GAS GENERATORS, DESIGN SAFETY PRINCIPLES AND SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION
GENERATEURS DE GAZ, PRINCIPES DE SECURITE DANS LA CONCEPTION ET EVALUATION DE LA SECURITE ET DE L'APTITUDE AU SERVICE
Zásady konstrukční bezpečnosti, hodnocení bezpečnosti a použitelnosti generátorů plynů
1
17.4.2000
1
 
 
P 1
Z 1
130020
4520
 
AC/326(SG/B)
NU
RIFLE LAUNCHED GRENADE SYSTEMS, DESIGN SAFETY REQUIREMENTS AND SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION
GRENADES A FUSIL, PRINCIPES DE SECURITE DANS LA CONCEPTION ET EVALUATION DE LA SECURITE ET DE L'APTITUDE AU SERVICE
Zásady konstrukční bezpečnosti, hodnocení bezpečnosti a použitelnosti puškových granátů
1
15.4.2003
 
 
 
P 1
 
 
4521
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR (CBRN) CONTAMINATION SURVIVABILITY FACTORS IN THE DESIGN, TESTING AND ACCEPTANCE OF MILITARY EQUIPMENT – AEP-7
FACTEURS DE SURVIVABILITE EN CAS DE CONTAMINATION CHIMIQUE, BIOLOGIQUE, RADIOLGIQUE ET NUCLEAIRE (CBRN) DANS LA CONCEPTION, LES ESSAIS ET L'ACCEPTATION DES MATÉRIELS MILITAIRES – AEP-7
Konstrukce, zkoušení a přejímka vojenského materiálu z hlediska odolnosti vůči účinkům chemické, biologické a radioaktivní kontaminace – AEP-7
2
4.4.2012
 
 
1
P 2
Z 2
051646
4522
 
AC/322 (CaP1)
NS
EXTREMELY HIGH FREQUENCY (EHF) MILITARY SATELLITE COMMUNICATIONS (MILSATCOM) INTEROPERABILITY STANDARDS FOR MEDIUM DATA RATE SERVICES
NORMES D´INTEROPERABITITE DES TELECOMMUNICATIONS MILITARES PAR SATELLITE (MILSATCOM) EN ONDES MILLIMETRIQUES (EHF) POUR LES SERVICES A DEBIT BINAIRE MOYEN
Standardy pro interoperabilitu vojenského družicového spojení pro střední přenosové rychlosti v pásmu EHF
1
14.6.2006
 
 
 
P 1
 
 
4524
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
NUCLEAR BLAST AND THERMAL TEST METHODS AND PROCEDURES – AEP-25
METHODES ET PROCEDURES D' ESSAIS DES EFFECTS DE SOUFFLE ET THERMIQUE NUCLEAIRES – AEP-25
Způsoby testování imitací tlakové vlny a tepelného záření jaderného výbuchu – AEP-25
1
9.5.1997
 
 
1
P 1
 
 
4525
 
AC/326(SG/A)
NU
EXPLOSIVES, PHYSICAL/MECHANICAL PROPERTIES, THERMOMECHANICAL ANALYSIS FOR DETERMINING THE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (TMA)
PROPRIETES PHYSIQUES/MECANIQUES DES MATIERES EXPLOSIVES, DETERMINATION DU COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE PAR ANALYSE THERMOMECANIQUE (TMA)
Stanovení teplotního součinitele délkové roztažnosti výbušnin pomocí termomechanické analýzy
1
25.10.2001
 
 
 
P 1
Z 1
137601
4526
 
AC/326(SG/B)
NU
SHAPED CHARGE JET, MUNITIONS TEST PROCEDURE
JET DE CHARGE CREUSE, PROCEDURES D'ESSAI DE MUNITION
Postup zkoušky munice kumulativním paprskem
2
10.12.2004
 
 
1
P 2
Z 2
130007
4529
 
AC/322 (CaP1)
NU
CHARACTERISTICS OF SINGLE TONE MODULATORS/DEMODULATORS FOR MARITIME HF RADIO LINKS WITH 1240 Hz BANDWIDTH
CARACTERISTIQUES DES MODULATEURS/DEMODULATEURS A MODULATION A TONALITE UNIQUE POUR LIAISONS RADIOELECTRIQUES MARITIMES HF DE 1240 Hz DE LARGEUR DE BANDE
Charakteristiky jednotónových modulátorů/demodulátorů pro námořní rádiové spoje v pásmu HF s šířkou pásma 1240 Hz
1
20.1.1998
 
 
 
P 1
 
 
4533
 
AC/224 (ACG5)
NU
PRECISION APPROACH AND LANDING SYSTEMS (PALS)-TRANSITION STRATEGY
SYSTEME D'APPROCHE ET D'ATTERISSAGE DE PRECISION - STRATEGIE DE TRANSITION
Strategie přechodu pro systémy přesného přiblížení a přistání
 
 
 
1,1
2,1
P 1,1
 
 
4534
 
AC/225 (ICGIF)
NU
STANDARDISED TECHNICAL DATA FOR THE DETERMINATION OF INTERCHANGEABILITY OF COMPONENTS OF ARTILLERY AND MORTAR SYSTEMS
DONNEES TECHNIQUES NORMALISEES POUR LA DETERMINATION DE L'INTERCHANGEABILITE DES COMPOSANTS DE SYSTEMES D'ARTILLERIE ET DE MORTIER
Standardizovaná technická data pro stanovení zaměnitelnosti součástí dělostřeleckých a minometných systémů
1
23.11.1998
 
 
1
P 1
Z 1
 
4536
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
REPRESENTATIVE BUILDING TARGETS, UNFORTIFIED AND FORTIFIED
BATIMENTS NON FORTIFIES ET FORTIFIES CONSTITUANT DES CIBLES TYPES
Makety opevněných a neopevněných staveb
1
24.5.2004
 
 
1
P 1
Z 1
 
4537
 
AC/225 (ICGIF)
NU
SUB-GROUP 2 SHARABLE (FIRE CONTROL) SOFTWARE SUITE (S4)
NOYAU BALISTIQUE D'ARTILLERIE OTAN (NABK)
Soubor sdíleného programového vybavení (pro řízení palby) podskupiny 2 (S4)
3
30.4.2010
 
4,1
 
P 4,1
 
 
4538
 
AC/322 (CaP1)
NU
TECHNICAL STANDARDS FOR AN AUTOMATIC RADIO CONTROL SYSTEM (ARCS) FOR HF COMMUNICATION LINKS
 
Technické standardy (normy) pro automatizované rádiové řídicí systémy pro spojení ve vysokofrekvenčním pásmu (KV)
1
24.2.2009
 
 
 
P 1
Z 1
 
4539
 
AC/322 (CaP1)
NU
TECHNICAL STANDARDS FOR NON-HOPPING HF COMMUNICATIONS WAVEFORMS
NORMES TECHNIQUES RELATIVES AUX FORMES D´ONDE DE TELECOMMUNICATIONS EN BANDE DECAMETRIQUE SANS SAUT DE FREQUENCE
Technické standardy (normy) pro krátkovlnné spojení (KV) v pevném pásmu
1
8.6.2006
 
 
 
P 1
Z 1
 
4540
 
AC/326(SG/A)
NU
EXPLOSIVES, PROCEDURES FOR DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS (DMA) AND DETERMINATION OF GLASS TRANSITION TEMPERATURE
SUBSTANCES EXPLOSIVES, PROCEDURES DE DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES MECANIQUES EN DYNAMIQUE (DMA) ET DE LA TEMPERATURE DE TRANSITION VITREUSE
Postupy pro dynamickou mechanickou analýzu (DMA) a stanovení teploty skelného přechodu výbušnin
1
23.8.2002
 
 
 
P 1
Z 1
137601
4543
 
AC/326(SG/A)
NU
EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR NTO (3-NITRO-1, 2, 4-TRIAZOL-5-ONE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER
SUBSTANCES EXPLOSIVES, SPECIFICATIONS DE L'ONTA (5 OXY-3NITRO-1, 2, 4 TRIAZOLE) POUR LES LIVRAISONS ENTRE PAYS DE L'OTAN
Technické podmínky výbušniny 3-nitro-1,2,4-triazol-5-onu (NTO) pro dodávky mezi členskými státy NATO
1
26.8.2002
 
 
 
P 1
Z 1
137602
4545
 
AC/224 (JCGISR)
Neozn.
NATO SECONDARY IMAGERY FORMAT (NSIF)
FORMAT D'IMAGERIE SECONDAIRE OTAN (NSIF)
Formát NATO pro druhotná snímková data (NSIF)
2
6.5.2013
 
 
 
P 2
 
 
4547
 
AC/326(SG/A)
NU
DESIGN REQUIREMENTS FOR INDUCTIVE SETTING OF MEDIUM CALIBRE ELECTRONIC PROJECTILE FUZES
EXIGENCES DE CONCEPTION RELATIVE AU REGLAGE PAR INDUCTION DES SYSTEMES DE FUSEES ELECTRONIQUES DES PROJECTILES DE CALIBRE MOYEN
Konstrukční požadavky na indukční nastavení elektronických zapalovačů střel středních ráží
1
18.2.2005
 
 
 
P 1
Z 1
130014
4548
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
OPERATIONAL REQUIREMENT, TECHNICAL SPECIFICATIONS AND EVALUATION CRITERIA FOR NBC PROTECTIVE CLOTHING – AEP-38
EXIGENCES OPERATIONNELLES, SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET CRITERES D'EVALUATION POUR LES VETEMENTS DE PROTECTION NBC – AEP-38
Operační požadavky, technická upřesnění a hodnotící kritéria pro ochranný protichemický oděv – AEP-38
1
9.11.2005
 
 
1
P 1
 
 
4549
 
AC/141 (SDCG)
NU
TESTING OF SURFACE SHIP EQUIPMENT ON SHOCK TESTING MACHINES
ESSAIS SUR MACHINE A CHOCS DU MATERIEL DESTINE AUX NAVIRES DE SURFACE
Testování vybavení (zařízení) hladinových plavidel na strojích pro rázové zkoušky
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4550
 
AC/224 (ACG5)
NR
USE OF DIFFERENTIAL GLOBAL POSITIONING SYSTEM (DGPS) FOR MILITARY PRECISION APPROACH AND LANDING
 
Použití diferenciálního globálního systému určování polohy pro vojenské účely při přesném přiblížení a přistání
 
 
 
1,2
1,2
P 1,2
 
 
4554
 
AC/225 (JCGVL)
NU
AVIATION MISSION PLANNING SYSTEM (AMPS)
SYSTEME AUTOMATISE DU PLANIFICATION DES MISSIONS POUR LES HELICOPTERES DU COMBAT
Automatizovaný systém plánování úkolů pro bojové vrtulníky
2
13.5.2011
 
 
1
P 2
 
 
4555
 
AC/225 (JCGVL)
NU
MISSION EQUIPMENT PACKAGES (MEPS) FOR BATTLEFIELD HELICOPTERS
ENSEMBLES D'EQUIPEMENT REQUIS POUR LA MISSION POUR LES HELICOPTERES DE COMBAT
Souprava vybavení požadovaná pro plnění úkolů bojovými vrtulníky
2
2.11.2010
 
 
1
P 2
 
 
4556
 
AC/326(SG/A)
NU
EXPLOSIVES: VACUUM STABILITY TEST
SUBSTANCES EXPLOSIVES, EPREUVE DE STABILITE SOUS VIDE
Vakuový stabilitní test pro výbušniny
1
20.11.1999
1
 
1
P 1
Z 1
137601
4559
 
AC/224 (JCGISR)
Neozn.
NATO STANDARD ISR LIBRARY INTERFACE
INTERFACE OTAN NORMALISEE DES IMAGES EN BIBLIOTHEQUE
Standardní rozhraní NATO knihovny ISR
3
12.11.2010
 
 
1
P 3
 
 
4560
 
AC/326(SG/A)
NU
ELECTRO-EXPLOSIVE DEVICE, ASSESSMENT AND TEST METHODS FOR CHARACTERIZATION
MÉTHODES D’EVALUATION ET D’ESSAI POUR LA CARACTÉRISATION DES DISPOSITIFS ÉLECTROPYROTECHNIQUES
Metody hodnocení a zkoušení pro určení charakteristik elektricky rozněcovatelných prostředků
2
14.12.2006
 
3,1
 
P 3,1
Z 2
130014
4563
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
TROPICAL FIELD CLOTHING SYSTEM (CLIMATIC ZONES B1, B2, B3)
VETEMENTS DE CAMPAGNE TROPICAUX
Tropické uniformy pro klimatické zóny B1, B2 a B3
1
8.10.2004
 
 
 
P 1
 
 
4564
 
AC/322 (CaP2)
NU
WARSHIP ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEMS (WECDIS)
NORMES POUR LES SYSTEMES ELECTRONIQUES D'INFORMATION ET D'AFFICHAGE DES CARTES MARINES A BORD DE NAVIRES DE GUERRE
Informační systémy a elektronické mapy na lodích vojenského námořnictva
2
25.10.2007
 
 
 
P 2
 
 
4565
 
AC/224 (ACG5)
NU
AIRBORNE MULTI-MODE RECEIVER (MMR) FOR PRECISION APPROACH AND LANDING
RECEPTEUR MULTIMODE (MMR) DE BORD POUR L´APPROCHE ET L´ATTERRISSAGE PRECISION
Palubní vícefunkční přijímač pro přesné přiblížení a přistání
1
26.9.2003
 
 
1
P 1
 
 
4566
 
AC/326(SG/A)
NU
EXPLOSIVES, SPECIFICATIONS FOR CL-20 (HEXANITROHEXAAZAISOWURTZITANE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER
MATIERES EXPLOSIVES: SPECIFICATIONS DU CL-20 (HEXANITRO HEXAAGZA ISOWURTZITANE) POUR LES LIVRAISONS ENTRE NATIONS DE L'OTAN
Technické podmínky výbušniny CL-20 (hexanitrohexaazaisowurtzitanu) pro dodávky mezi členskými státy NATO
1
13.9.2004
 
 
 
P 1
Z 1
137602
4568
 
AC/225 (ICGIF)
NU
PROCEDURES TO DETERMINE THE LEVELS OF PERFORMANCE (MUZZLE VELOCITY, PRESSURE) AND ASSOCIATED QUALITY OF IN-SERVICE LARGE CALIBRE PROPELLING CHARGE LOTS
PROCEDURES POUR DETERMINER LES NIVEAUX DE PERFORMANCE (VITESSE INITIALE, PRESSION) ET LA QUALITE CORRESPONDANTE DES LOTS DE CHARGES PROPULSIVES DE GROS CALIBRES EN SERVICE
Postupy pro stanovení úrovní výkonů (počáteční/úsťové rychlosti a tlaku) a přidružených vlastností sérií zavedených výmetných náplní pro velké ráže
1
15.12.2000
 
 
1
P 1
Z 1
130012
4569
 
AC/225 (LCGLE)
NU
PROTECTION LEVELS FOR OCCUPANTS OF ARMOURED VEHICLES
NIVEAUX DE PROTECTION À ASSURER AUX OCCUPANTS DES VÉHICULES BLINDÉS
Úrovně ochrany osádek obrněných vozidel
3
23.5.2014
 
 
2
P 3
 
250001, 250002, 250003, 250004, 250005
4571
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
SPECIFICATION FOR RAPID HAND-HELD ANTIBODY-BASED ASSAYS
SPECIFICATION DES TROUSSES D´ANALYSES RAPIDE PORTATIVES A BASE D´ANTICORPS
Technické podmínky pro rychlé testování protilátek přenosnou soupravou
1
17.5.2004
 
 
 
P 1
Z 1
 
4572
 
AC/322 (CaP2)
NU
OPEN SYSTEM ARCHITECTURE INTERFACE TO ENABLE SIMULATOR LABORATORY TEST OF INTEGRATED GLOBAL POSITIONING SYSTEM/INERTIAL NAVIGATION EQUIPMENT
INTERFACE A ARCHITECTURE OUVERTE PERMETTANT LE TEST SUR SIMULATEUR EN LABORATOIRE D'EQUIPEMENTS DE NAVIGATION INTEGRES SYSTEME MONDIAL DE DETERMINATION DE LA POSITION/SYSTEME INERTIEL
Rozhraní architektury otevřeného systému umožňující pomocí simulátoru laboratorní zkoušení vybavení integrovaného globálního systému určování polohy / inerciálního navigačního systému
1
25.10.2007
 
 
 
P 1
 
 
4573
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
DESIGN CRITERIA FOR ARCTIC CLOTHING (CLIMATE ZONES CO, C1, C2, C3)
CRITERES DE CONCEPTION DES VETEMENTS POLAIRES
Kritéria pro výrobu (návrhy) oděvů pro arktické podmínky v klimatických zónách CO, C1, C2, C3
1
8.10.2004
 
 
 
P 1
Z 1
 
4575
 
AC/224 (JCGISR)
NU
NATO ADVANCED DATA STORAGE INTERFACE (NADSI)
INTERFACE OTAN ÉVOLUÉE D´ARCHIVAGE DES DONNÉES (NADSI)
Moderní rozhraní NATO pro ukládání dat
4
2.12.2014
 
 
4
P 4
 
 
4578
 
AC/322 (CaP1)
NU
THE ENHANCED DIGITAL STRATEGIC TACTICAL GATEWAY (EDSTG)
PASERELLE NUMERIQUE MULTIVOIE DE L'OTAN ENTRE RESEAU STRATEGIQUE ET RESEAU TACTIQUE (DSTG)
Rozšířená digitální brána k propojování strategických a taktických spojovacích systémů (EDSTG)
2
19.2.2009
 
 
 
P 2
 
 
4579
 
AC/322 (CaP2)
NR
BATTLEFIELD TARGET IDENTIFICATION DEVICES(BTIDs)
DISPOSITIF D´IDENTIFICATION DES OBJECTIFS SUR LE CHAMP DE BATAILLE (BTID)
Zařízení pro identifikaci cílů na bojišti
1
2.8.2001
 
 
 
P 1
Z 1
 
4580
 
AC/322 (CaP2)
NU
METHOD OF EXPRESSING NAVIGATION INTEGRITY
METHODE D´EXPRESSION DE L´INTEGRITE DE LA NAVIGATION
Metody vyjádření úplnosti navigace
1
25.10.2007
 
 
 
P 1
Z 1
 
4581
 
AC/326(SG/A)
NU
EXPLOSIVES, ASSESSMENT OF AGEING CHARACTERISTICS OF COMPOSITE PROPELLANTS CONTAINING AN INERT BINDER
MATIERES EXPLOSIVES: EVALUATION DU VIEILLISSEMENT DE PROPERGOLS COMPOSITES A LIANT INERTE
Hodnocení stárnutí heterogenních tuhých pohonných hmot s inertním pojivem
1
13.12.2006
 
 
 
P 1
Z 1
137601
4582
 
AC/326(SG/A)
NU
EXPLOSIVES, NITROCELLULOSE BASED PROPELLANTS, STABILITY TEST PROCEDURE AND REQUIREMENTS USING HEAT FLOW CALORIMETRY
MATIERES EXPLOSIVES: PROPERGOLS A BASE DE NITROCELLULOSE STABILISES A LA DIPHENYLAMINE, METHODE ET SPECIFICATIONS D'ESSAI DE STABILITE PAR MICROCALORIMETRIE A FLUX
Postupy a požadavky mikrokalorimetrické stabilitní zkoušky pro nitrocelulózové hnací hmoty
1
9.3.2007
 
 
 
P 1
Z 1
137601
4583
 
AC/326(SG/A)
NU
CHEMICAL TEST PROCEDURES AND REQUIREMENTS FOR n-BUTYL 2-NITRATOETHYL NITRAMINE (n-Butyl NENA)
Technické podmínky BUNENA pro dodávky mezi členskými státy NATO
Chemické zkušební postupy a požadavky pro n-butyl 2-nitratoetyl nitramin (n-butyl NENA)
1
3.8.2011
 
 
 
P 1
Z 1
137602
4585
 
AC/141 (NNAG)
NU
COMMON STANDARDS FOR LOW FREQUENCY ACTIVE SONAR AND MULTISTATIC OPERATIONS
 
Společné standardy pro nízkofrekvenční aktivní ultrazvukový sonar a vícerežimové činnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
4586
 
AC/141 (JCGUAS)
Neozn.
STANDARD INTERFACES OF UAV CONTROL SYSTEM (UCS) FOR NATO UAV INTEROPERABILITY
INTERFACES STANDARD DES SYSTEMES DE CONTROLE UAV (UCS) POUR L´INTEROPERABILITE DES UAV OTAN
Standardní rozhraní systému řízení bezpilotních vzdušných prostředků pro interoperabilitu bezpilotních vzdušných prostředků NATO
3
9.11.2012
 
 
1
P 3
 
 
4587
 
AC/225 (LCG/7)
NU
CLOSE-IN LANDMINE DETECTOR TEST PROCEDURES
PRODUCERES D´ESSAIS DE PROTECTION RAPPROCHEE DES CHAMPS DE MINES
Postupy zkoušení detektorů pro zjišťování min uložených pod povrchem
1
25.4.2007
 
 
 
P 1
 
 
4588
 
AC/225 (LCG/6)
NU
NATO STANDARDISED GUIDELINES FOR TOXICITY TESTING OF SMOKES, OBSCURANTS AND PYROTECHNIC MIXTURES
DIRECTIVES NORMALISEES POUR L´EVALUATION DE LA TOXICITE DES FUMEES, OBSCURISSATS COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES
Směrnice NATO pro standardizaci zkoušení dýmů, zadýmovacích prostředků a pyrotechnických směsí
 
 
 
 
1,1
P 1,1
Z 1,1
108014
4589
 
AC/141 (AWWCG)
NU
STATIC TESTING OF HIGH-EXPLOSIVE MUNITIONS FOR OBTAINING FRAGMENT SPATIAL DISTRIBUTION
ESSAI STATIQUE DE MINITIONS BRISANTES POUR L´OBTENTION D´UNE DISTRIBUTION SPATIALE DES ECLATS
Statické testování tříštivé munice pro dosažení prostorového rozptylu střepin
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4590
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
SAMPLING AND IDENTIFICATION OF RADIOLOGICAL AGENTS (SIRA) – AEP-49
PRELEVEMENT ET IDENTIFICATION D´AGENTS RADIOLOGIQUES (SIRA) – AEP-49
Odběr vzorků a identifikace radiologických látek – AEP-49
1
15.1.2004
 
 
1
P 1
Z 1
 
4591
 
AC/322 (CaP1)
NU
THE 600 BIT/S, 1200 BIT/S AND 2400 BIT/S NATO INTEROPERABLE NARROW BAND VOICE CODER
 
Parametry a kódovací charakteristiky pro interoperabilitu úzkopásmového digitálního hlasového kódovacího zařízení NATO při rychlostech 600, 1200 a 2400 bitů/s
1
3.10.2008
 
 
 
P 1
 
 
4592
 
AC/322 (CaP1)
NU
THE NATO MULTI-CHANNEL TACTICAL DIGITAL GATEWAYS - MILITARY MESSAGE HANDLING
LES PASSERELLES DE CONNEXION DIGITALES TACTIQUES MULTIVOIES DE L'OTAN
Digitální mnohokanálový vstup (hradlová propusť) pro taktický stupeň NATO - zpracování vojenských zpráv (hlášení)
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4593
 
AC/326(SG/A)
NU
FUZING SYSTEMS DESIGN REQUIREMENTS FOR INDUCTIVE SETTING OF GUIDANCE DATA
SYSTEMES DE FUSES - EXIGENCIES DE CONCEPTION RELATIVES A LA TRANSMISSION PAR INDUCTION DE DONNEES CONCERNANT LE GUIDAGE
Požadavky na konstrukci rozněcovacích systémů pro úvodní nastavení řídících dat
 
 
 
 
 
 
 
 
4595
 
AC/225 (LCG/6)
NU
VISUAL AND INFRARED IMAGERY COLLECTION STANDARD FOR TARGET ACQUISITION TRAINERS
NORME DE DONNEES D´IMAGERIE DANS LES SPECTRES VISIBLE ET INFRAROUGE POUR LES DISPOSITIFS D´ENTRAINEMENT A L´ACQUISITION D´OBJECTIFS
Pravidla sběru vizuálních a infračervených snímků pro výcvik ve vyhledávání cílů
 
 
 
1,2
 
P 1,2
 
 
4596
 
Naval FLWP
NU
GUIDE SPECIFICATION FOR LUBRICATING OIL, NAVAL DIESEL ENGINE, SEVERE SERVICE, GRADE 40 (O-278)
SPECIFICATION DE REFERENCE POUR UNE HUILE LUBRIFIANTE DE MARINE POUR MOTEURS DIESEL, CONDITIONS SEVERES, GRADE 40 (O-278)
Průvodní specifikace mazacího oleje O-278 pro dieselové motory vojenského námořnictva, náročný provoz, viskózní třída 40
2
15.2.2007
 
 
 
P 2
 
 
4597
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
OBSOLESCENCE MANAGEMENT
GESTION DE LA L´OBSOLESCENCE
Řízení procesu zastarávání
2
5.8.2010
 
 
 
P 2
Z 2
 
4599
 
AC/326(SG/B)
NU
WEAPON LAUNCHED GRENADE SYSTEMS, DESIGN SAFETY REQUIREMENTS AND SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION
SYSTEMS DE GRENADES LANCEES D´UNE ARMA-EXIGENCES DE SECURITE POUR LA CONCEPTION ET EVALUATION DE LA SECURIITEPOUR LA CONCEPTION ET EVALUATION DE LA SECURITE ET DE L´APTITUDE AU SERVICE
Požadavky na konstrukční bezpečnost a hodnocení bezpečnosti a bojové použitelnosti granátometných zbraňových systémů
1
13.3.2007
 
 
 
P 1
Z 1
130021
4601
 
Naval FLWP
NU
GUIDE SPECIFICATION FOR HYDRAULIC FLUIDS FOR NAVAL APPLICATIONS (H-573, H-574 AND H-576)
SPECIFICATION DE REFERENCE DES FLUIDES HYDRAULIQUES POUR applications navales (H-573,H-574 et H-576)
Průvodní specifikace hydraulických kapalin pro použití ve vojenském námořnictvu (H-573, H-574 a H-576)
2
14.6.2012
 
 
 
P 2
 
 
4602
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
ASSESSMENT OF REACTION-TO-FIRE OF MATERIALS
ÉVALUATION DE LA RÉACTION AU FEU DES MATÉRIAUX
Hodnocení reakce materiálů na oheň
2
21.4.2015
 
 
 
P 2
Z 1
051643
4603
 
AC/323 (NMSG)
Neozn.
MODELLING AND SIMULATION ARCHITECTURE STANDARDS FOR TECHNICAL INTEROPERABILITY: HIGH LEVEL ARCHITECTURE (HLA)
NORMES SUR L'ARCHITECTURE DES MODELES ET SIMULATIONS POUR LEUR INTEROPERABILITE TECHNIQUE : L’ARCHITECTURE DE HAUT NIVEAU (HLA)
Standardy architektury modelování a simulace pro technickou interoperabilitu: Architektura vysoké úrovně (HLA)
2
17.2.2015
 
 
 
P 2
 
 
4604
 
PHE WG
NU
PERFORMANCE CRITERIA FOR COLLAPSIBLE HOSE ASSEMBLIES FOR FUEL TRANSFER
 
Kritéria provedení tvarově nestálých hadic s koncovkami pro čerpání paliva
 
 
 
 
 
 
 
 
4605
 
PHE WG
NU
TACTICAL FUELS HANDLING EQUIPMENT (TFHE) TECHNICAL CHARACTERISTICS
MATERIEL TACTIQUE DE MANUTENTION DES CARBURANTS (TFHE) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Technické charakteristiky taktického/polního vybavení pro manipulaci s palivem (TFHE)
1
22.3.2007
 
 
 
P 1
Z 1
 
4606
 
AC/322 (CaP1)
NC
SUPER HIGH FREQUENCY (SHF) MILITARY SATELLITE COMMUNICATIONS (MILSATCOM) EPM WAVEFORM FOR CLASS B SERVICES
 
Vojenské družicové spojení na super vysokých frekvencích, časový průběh signálu (pro zajištění) elektronických ochranných opatření pro přenosové služby třídy B
2
30.3.2015
 
 
 
P 2
 
 
4607
 
AC/224 (JCGISR)
NU
NATO GROUND MOVING TARGET INDICATOR (GMTI) FORMAT
FORMAT OTAN DE SUPPRESSION DES ECHOS FIXES AU SOL (GMTIF)
Formát NATO pro indikátor pozemních pohyblivých cílů (GMTI)
3
14.9.2010
 
 
2
P 3
 
 
4608
 
AC/326(SG/B)
NU
AMMUNITION BELOW 12,7 mm CALIBRE - DESIGN SAFETY REQUIREMENTS AND SAFETY SUITABILITY FOR SERVICE (S3) EVALUATION
MUNITION DE CALIBRE MOINS DE 12,7 mm-EXIGENCES DE SECURITE DANS LA CONCEPTION ET EVALUATION DE LA SECURITE ET DE L´APTITUDE AU SERVICE
Munice do ráže 12,7 mm - požadavky na konstrukční bezpečnost, hodnocení bezpečnosti a použitelnosti
1
10.7.2006
 
 
 
P 1
Z 1
130505
4609
 
AC/224 (JCGISR)
NU
NATO DIGITAL MOTION IMAGERY STANDARD
NORME OTAN D´IMGERIE ANIMEE NURIQUE
Standard NATO pro digitální zobrazování pohybu
3
13.10.2009
 
 
3
P 3
Z 3
156011
4610
 
AC/322 (CaP1)
NU
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE LINK 22 TDL SYSTEM
 
Technické charakteristiky pro systém 22 LINK TDL
 
 
 
 
 
 
 
 
4616
 
NFL WG
NU
CAPABILITIES OF NATIONAL/MILITARY LABORATORIES OF NATO AND PARTNER NATIONS – AFLP-8
CAPACITES DESXLABORATOIRES NATIONAUX MILITAIRES DES PAYS DE L´OTAN ET DU PARTENARIAT – AFIP-8
Způsobilost civilních a vojenských laboratoří členských států NATO a partnerských států – AFLP-8
1
17.6.2005
 
 
 
P 1
Z 1
 
4617
 
AC/225 (ICGIF)
NU
MINIATURISED PIEZO-ELECTRIC PRESSURE GAUGES
MANOMETRES PIEZO-ELECTRIQUES MINIATURES
Miniaturizovaná piezoelektrická měřidla tlaku
1
22.3.2007
 
 
1
P 1
Z 1
102506
4618
 
AC/225 (ICGIF)
NU
SIX / SEVEN DEGREES OF FREEDOM GUIDED PROJECTILE TRAJECTORY MODEL
 
Model dráhy řízené střely se 6/7 stupni volnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
4619
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
ELECTRICAL CONNECTIVITY STANDARDS BETWEEN NATO POWER SOURCES AND DISMOUNTED SOLDIER SYSTEMS (DSS) – LEVEL 1 CONNECTOR TO EXTERNAL NATO POWER SOURCES
NORMES DE CONNECTIVITÉ ÉLECTRIQUE ENTRE LES SOURCES D’ALIMENTATION DE L’OTAN ET LES SYSTÈMES COMBATTANT DÉBARQUÉ (DSS) – CONNECTEUR DE NIVEAU 1 AUX SOURCES D'ALIMENTATION EXTERNES DE L'OTAN
Standardy pro elektrickou propojitelnost mezi zdroji napájení NATO a systémy sesednutých vojáků (DSS) – konektor úrovně 1 k externím zdrojům napájení
 
 
 
1,2
 
P 1,2
 
 
4620
 
AC/326(SG/A)
NU
EXPLOSIVES, NITROCELLULOSE BASED PROPELLANTS, STABILITY TEST PROCEDURES AND REQUIREMENTS USING STABILIZER DEPLETION – IMPLEMENTATION OF AOP-48
MATIERES EXPLOSIVES, PROPERGOLS A BASE DE NITROCELLULOSE, METHODES D´ESSAIS ET SPECIFICATIONS DE STABILITE PAR CONSOMMATION DE STABILISANT –AOP-48
Výbušniny, střeliviny na bázi nitrocelulózy, postupy a požadavky na stabilitní testy s využitím spotřeby stabilizátorů – zavedení AOP-48
1
12.4.2007
 
 
 
P 1
Z 1
137601
4621
 
AC/322 (CaP2)
NU
NAVIGATION WARFARE DEFINITION
DEFINITION DE LA GUERRE DE LA NAVIGATION
Definice navigačního boje
1
2.11.2004
 
 
 
P 1
Z 1
 
4622
 
AC/322 (CaP1)
NU
INTEROPERABILITY STANDARD FOR SATELLITE BROADCAST SERVICES (SBS) WITH TRANSMISSION SECURITY (TRANSEC)
 
Standardy pro interoperabilitu služeb družicového vysílání (SBS) s bezpečností přenosu (TRANSEC)
 
 
 
1,2
 
P 1,2
 
 
4623
 
AC/224 (ACG2)
NU
HARD AND DEEPLY BURIED TARGETS (HDBT)
LES OBJECTIFS DURCIS ENFOUIS EN PROFONDEUR
Zodolněné a podzemní objekty
1
14.6.2007
 
 
1
P 1
Z 1
541101
4624
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
30 MM x 173 AMMUNITION
MUNITION DE 30 MM X 173
Munice ráže 30 x 173 mm
1
5.9.2012
 
 
 
P 1
Z 1
130509
4625
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
ASSESSMENT OF EFFECT LEVELS OF CLASSIFICAL WARFARE AGENTS APPLIED TO THE SKIN TO BE USED IN THE DESIGN OF PROTECTIVE EQUIPMENT – AEP-52
EVALUATIN DES NIVEAUX D´EFFETS DU CONTACT CUTANE AVEC AGENTS CLASSIQUES DE GUERRE CHIMIQUE, A UTILISER DANS LA CONCEPTION DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION – AEP-52
Hodnocení stupně účinnosti klasických bojových chemických látek působících na pokožku za účelem návrhu prostředků ochrany – AEP-52
1
8.8.2006
 
 
 
P 1
Z 1
 
4626
 
AC/224 (ACG5)
NU
MODULAR AND OPEN AVIONICS ARCHITECTURES
ARCHITECTURE AVIONIQUE MODULAIRE OUVERTE
Modulární a otevřená architektura avioniky
1
23.4.2013
 
 
 
P 1
 
 
4628
 
AC/225 (LCGLE)
NU
CONTROLLER AREA NETWORK (CAN) PROTOCOLS FOR MILITARY APPLICATIONS
PROTOCOLES CAN (CONTROLLER AREA NETWORK) POUR LES APPLICATIONS MILITAIRES
Protokoly řídících jednotek sítě pro vojenské aplikace
1
16.3.2011
 
 
 
P 1
Z 1
066002
4629
 
AC/326(SG/B)
Neozn.
SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE ASSESSMENT TESTING OF NON-NUCLEAR MUNITIONS
MUNITIONS NON NUCLEAIRES – ESSAIS D´EVALUATION DE LA SECURITE ET DE L´APTITUDE AU SERVICE
Hodnotící zkoušení bezpečnosti a použitelnosti nejaderné munice
1
29.9.2011
 
 
 
P 1
 
 
4630
 
AC/322 (CaP2)
NR
DISMOUNTED SOLDIER IDENTIFICATION DEVICE (DSID)
 
Identifikační zařízení sesednutých vojáků (DSID)
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4631
 
AC/322 (CaP4)
NU
PROFILE FOR THE USE OF THE CRYPTOGRAPHIC MESSAGE SYNTAX (CMS) AND ENHANCED SECURITY SERVICES (ESS) FOR S/MIME
PROFILE POUR L´UTILISATION DES PROTOCOLES CMS ET ESS DE S/MIME
Profil použití syntaxe kryptografické zprávy a zdokonalených služeb bezpečnosti pro protokol S/MIME
1
4.6.2008
 
 
 
P 1
 
 
4632
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
DEPLOYABLE NBC ANALYTICAL LABORATORY
LABORATOIRE D'ANALZSE NBC DEPLOZABLE
Rozvinutelné laboratoře pro vyhodnocování radiační, biologické a chemické situace
1
12.8.2005
 
 
 
P 1
Z 1
 
4633
 
AC/224 (JCGISR)
NS
NATO COMMON ELINT AND ESM REPORTING FORMAT (NCERF)
 
Jednotný formát NATO k předávání zpráv elektronického zpravodajství (ELINT) a jeho zabezpečení (ESM)
 
 
 
 
 
P 1,1
 
 
4634
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
COLLECTIVE PROTECTION (COLPRO) IN A CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR (CBRN) ENVIRONMENT
PROTECTION COLLECTIVE DANS UN ENVIRONNEMENT CHIMIQUE, BIOLOGIQUE, RADIOLOGIQUE ET NUCLEAIRE (CBRN)
Kolektivní ochrana (COLPRO) v chemickém, biologickém, radiologickém a jaderném (CBRN) prostředí
1
21.9.2011
 
 
 
P 1
 
 
4635
 
AC/225 (ICGIF)
NU
THE NATO ARMAMENTS ERROR BUDGET
LE BUDGET DʼERREURS POUR LES ARMAMENTS OTAN
Model chybové soustavy výzbroje NATO
1
2.8.2011
 
 
1
P 1
 
 
4636
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
SPACE AND NUCLEAR RADIATION HARDENING GUIDELINES FOR MILITARY SATELLITES: ELECTRONICS AND PHOTONICS – AEP-50
PRINCIPES DE DURCISSEMENT DES SATELLITES MILITAIRES CONTRE LE RAYONNEMENT COSMIQUE ET NUCLÉAIRE : ÉLECTRONIQUE ET PHOTONIQUE – AEP-50
Směrnice pro zodolnění vojenských družic proti kosmickému a radioaktivnímu záření: elektronika a fotonová fyzika – AEP-50
1
6.6.2012
 
 
 
P 1
 
 
4637
 
AC/322 (CaP1)
NU
TACTICAL COMMUNICATIONS (TACOMS) PHASE 1 - HEAD STANAG
 
Spojení (komunikace) na taktickém stupni (TACOMS) - základní STANAG
1
18.6.2010
 
 
 
P 1
 
 
4638
 
AC/322 (CaP1)
NU
TACTICAL COMMUNICATIONS POST 2000 (TACOMS) - ELEMENT PERFORMANCE
 
Spojení (komunikace) na taktickém stupni po roce 2000 (TACOMS) - výkonnost prvku
 
 
 
 
 
 
 
 
4639
 
AC/322 (CaP1)
NU
TACTICAL COMMUNICATIONS (TACOMS) PHASE 1 - INTERFACES
 
Spojení (komunikace) na taktickém stupni (TACOMS) - rozhraní
1
18.6.2010
 
 
 
P 1
 
 
4640
 
AC/322 (CaP1)
NU
TACTICAL COMMUNICATIONS (TACOMS) PHASE 1 - LOWER LAYER SPECIFICATIONS
 
Spojení (komunikace) na taktickém stupni (TACOMS) - specifikace protokolů pracujících na nižších vrstvách
1
18.6.2010
 
 
 
P 1
 
 
4641
 
AC/322 (CaP1)
NU
TACTICAL COMMUNICATIONS POST 2000 (TACOMS) - TACOMS ISDN ACCESS PROTOCOLS
 
Spojení (komunikace) na taktickém stupni po roce 2000 (TACOMS) - TACOMS protokoly přístupových bodů pro síť ISDN
 
 
 
 
 
 
 
 
4642
 
AC/322 (CaP1)
NU
TACTICAL COMMUNICATIONS POST 2000 (TACOMS) - IP ACCESS PROTOCOLS
 
Spojení (komunikace) na taktickém stupni po roce 2000 (TACOMS) - protokoly přístupových bodů pro IP síť
 
 
 
 
 
 
 
 
4643
 
AC/322 (CaP1)
NU
TACTICAL COMMUNICATIONS (TACOMS) PHASE 1 - CONNECTION ORIENTED NETWORK PROTOCOLS
 
Spojení (komunikace) na taktickém stupni (TACOMS) - protokoly pro spojované služby
1
18.6.2010
 
 
 
P 1
 
 
4644
 
AC/322 (CaP1)
NU
TACTICAL COMMUNICATIONS (TACOMS) PHASE 1 - CONNECTIONLESS NETWORK PROTOCOLS
 
Spojení (komunikace) na taktickém stupni (TACOMS) - protokoly pro nespojované služby
1
18.6.2010
 
 
 
P 1
 
 
4645
 
AC/322 (CaP1)
NU
TACTICAL COMMUNICATIONS POST 2000 (TACOMS) - RADIO PROTOCOLS
 
Spojení (komunikace) na taktickém stupni po roce 2000 (TACOMS) - protokoly pro zabezpečení interoperability mobilních radiových subsystémů navzájem nebo se síťovými prvky a terminály v rámci subsystémů a sítí
 
 
 
 
 
 
 
 
4646
 
AC/322 (CaP1)
NU
TACTICAL COMMUNICATIONS (TACOMS) PHASE 1 - MANAGEMENT PROTOCOLS
 
Spojení (komunikace) na taktickém stupni (TACOMS) - protokoly řízení
1
18.6.2010
 
 
 
P 1
 
 
4647
 
AC/322 (CaP1)
NU
TACTICAL COMMUNICATIONS (TACOMS) PHASE 1 - GATEWAY PROTOCOLS
 
Spojení (komunikace) na taktickém stupni (TACOMS) - protokoly mezisíťové brány
1
18.6.2010
 
 
 
P 1
 
 
4653
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
COMBINED OPERATIONAL CHARACTERISTICS, TECHNICAL SPECIFICATIONS, TEST PROCEDURES AND EVALUATION CRITERIA FOR CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR DECONTAMINATION EQUIPMENT (AEP-58)
CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES, SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, PROCÉDURES D’ESSAI ET CRITÈRES D’ÉVALUATION COMBINÉS POUR L’ÉQUIPEMENT DE DÉCONTAMINATION CHIMIQUE, BIOLOGIQUE, RADIOLOGIQUE ET NUCLÉAIRE (AEP-58)
Kombinované operační charakteristiky, technické specifikace, zkušební postupy a kritéria hodnocení vybavení pro chemickou, biologickou, radiologickou a radiační dekontaminaci (AEP-58)
2
13.10.2014
 
 
 
P 2
 
 
4654
 
AC/225 (ICGIF)
NU
INDIRECT FIRE APPRECIATION MODELLING
MODÉLISATION DE L´APPRÉCIATION DU TIR INDIRECT
Modelování hodnocení nepřímé střelby
1
14.5.2012
 
 
1
P 1
 
109004
4655
 
AC/225 (ICGIF)
NU
AN ENGINEERING MODEL TO ESTIMATE AERODYNAMIC COEFFICIENTS
MODELE TECHNOLOGIQUE POUR L´ESTIMATION DES COEFFICIENTS AERODYNAMIQUES
Technický model pro kalkulaci aerodynamických koeficientů
1
23.6.2014
 
 
 
P 1
 
109003
4656
 
AC/224 (ACG1)
NU
DATA FORMAT BETWEEN AUTONOMOUS AIR COMBAT MANEUVERING INSTRUMENTATION (AACMI) GROUND STATIONS
 
Datový formát pro výměnu zpráv mezi nezávislými pozemními stanicemi při vzdušných bojích
 
 
 
 
 
 
 
 
4657
 
AC/326(SG/C)
NU
NATO GUIDELINES FOR THE STORAGE, MAINTENANCE AND TRANSPORT OF AMMUNITION ON DEPLOYED MISSIONS OR OPERATIONS – AASTP-5
DIRECTIVES OTAN POUR LE STOCKAGE, LA MAINTENENCE ET LE STOCKAGE DEC MUNITIONS AU COURS DE MISSIONS OU D′OPERATIONS DE DEPLOIEMENT – AASTP-5
Směrnice NATO pro skladování, údržbu a přepravu munice během misí nebo operací s nasazením sil – AASTP-5
1
30.3.2009
 
 
 
P 1
Z 1
051658
4658
 
AC/224 (JCGISR)
NU
COOPERATIVE ELECTRONIC SUPPORT MEASURE OPERATIONS
MESURES DE SOUTIEN ÉLECTRONIQUE COOPÉRATIVES
Společná (kooperativní) opatření elektronického zabezpečení
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4660
 
AC/141 (JCGUAS)
NU
INTEROPERABLE COMMAND AND CONTROL DATA LINK FOR UNMANNED SYSTEMS (IC2DL)
LIAISON DE DONNÉES INTEROPÉRABLE POUR LE CONTRÔLE/COMMANDE DES SYSTÈMES DE DRONES
Interoperabilní datový spoj pro povely a řízení bezpilotních systémů (IC2DL)
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4661
 
AC/327 (WG/5)
NU
PRODUCT LIFE CYCLE SUPPORT
SOUTIEN DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT
Zabezpečení životního cyklu výrobku
1
20.2.2008
 
 
 
P 1
Z 1
 
4662
 
AC/323 (NMSG)
Neozn.
SEDRIS – ENVIRONMENTAL DATA CODING SPECIFICATION (EDCS)
SPÉCIFICATIONS POUR LE CODAGE DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES (EDCS)
SEDRIS – Specifikace pro kódování údajů o prostředí (EDCS)
1
17.10.2012
 
 
 
P 1
 
 
4663
 
AC/323 (NMSG)
Neozn.
SEDRIS – SPATIAL REFERENCE MODEL (SRM)
MODÉLE DE RÉFÉRENCE SPATIALE (SRM)
SEDRIS – Prostorový referenční model (SRM)
1
17.10.2012
 
 
 
P 1
 
 
4664
 
AC/323 (NMSG)
Neozn.
SEDRIS – FUNCTIONAL SPECIFICATION AND TRANSMITTAL FORMAT
SEDRIS – SPECIFICATION FONCTIONNELLE ET FORMAT DE TRANSMISSION ABSTRAIT
SEDRIS – Funkční specifikace a formát přenosu
1
17.10.2012
 
 
 
P 1
 
 
4665
 
AC/322 (CaP2)
NU
NAVIGATION WARFARE MODELING AND SIMULATION
 
Modelování a simulace navigačního boje
1
19.3.2015
 
 
 
P 1
 
 
4666
 
AC/326(SG/A)
Neozn.
EXPLOSIVES, ASSESSMENT OF AGEING OF POLYMER BONDED EXPLOSIVES (PBXS) CAST-CURED COMPOSITIONS USING INERT OR ENERGETIC BINDERS
MATIÈRES EXPLOSIVES, ÉVALUATION DU VIEILLISSEMENT DES EXPLOSIFS À LIANT POLYMÈRE (PBX) COULES POLYMÉRISÉS UTILISANT DES LIANTS INERTES OU ÉNERGÉTIQUES
Výbušniny, hodnocení stárnutí výbušnin s polymerními pojivy (PBXs), lité kompozice využívající inertní nebo energetická pojiva
 
 
 
1,1
 
 
 
 
4667
 
AC/326(SG/B)
NU
GUN LAUCHED GUIDED MUNITIONS, SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION
SECURITE ET APTITUDE AU SERVICE DES MUNITIONS D´ARTILLERIE GUIDEES
Řízená dělostřelecká munice, bezpečnost a použitelnost
1
20.10.2011
 
 
 
P 1
 
 
4668
 
AC/141 (SDCG)
NU
WARSHIP - AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (W-AIS)
SYSTÉME D´IDENTIFICATION AUTOMATIQUE POUR NAVIRES DE GUERRE (WAIS)
Automatizovaný identifikační systém pro válečné lodě
2
25.3.2010
 
 
 
P 2
 
 
4669
 
AC/141 (SDCG)
NU
AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) ON WARSHIPS
SYSTEME D´IDENTIFICATION AUTOMATIQUE (AIS) DES NAVIRES DE GUERRE
Systém automatické identifikace (AIS) na válečných lodích
2
25.3.2010
 
 
 
P 2
 
 
4670
 
AO
Neozn.
GUIDANCE FOR THE TRAINING OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (UAS) OPERATORS
ORIENTATIONS POUR L’INSTRUCTION DES OPÉRATEURS DE SYSTÈMES AÉRIENS SANS PILOTE (UAS)
Pokyny pro výcvik operátorů bezpilotních vzdušných systémů (UAS)
3
22.4.2014
 
 
2
P 3
Z 3
 
4671
 
AC/141 (JCGUAS)
Neozn.
UNMANNED AERIAL VEHICLES SYSTEMS AIRWORTHINESS REQUIREMENTS (USAR)
CODE DE NAVIGABILITE POUR LES SYSTEMES DE DRONES (USAR)
Požadavky na letové schopnosti bezpilotních prostředků
1
3.9.2009
 
 
 
P 1
 
 
4672
 
AC/326(SG/A)
NU
TESTS FOR MEASURING THE BURNING RATE OF SOLID ROCKET PROPELLANTS WITH SUBSCALE MOTORS
MÉTHODES DE MESURE DE LA VITESSE DE COMBUSTION DES PROPERGOLS SOLIDES AVEC DES MOTEUURS Á ÉCHELLE RÉDUITE
Zkoušky pro měření rychlosti hoření tuhých raketových pohonných hmot pomocí zmenšených motorů
1
16.6.2010
 
 
 
P 1
Z 1
999932
4673
 
AC/326(SG/A)
NU
METHODS FOR ANALYZING DATA FROM TESTS DESIGNED TO MEASURE THE BURNING RATE OF SOLID ROCKET PROPELLANTS WITH SUBSCALE MOTORS
MÉTHODES D´ANALYSE DES DONNÉES D´ESSAIS CONCUS POUR MESURER LA VITESSE DE COMBUSTION DES PROPERGOLS SOLIDES AVEC DES MOTEURS Á ÉCHELLE REDUITE
Metody analýzy dat ze zkoušek určených k měření rychlosti hoření raketových tuhých pohonných hmot pomocí zmenšených motorů
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4675
 
AC/326(SG/B)
NU
IN-SERVICE SURVEILLANCE (ISS) OF NON NUCLEAR MUNITIONS
SUIVI EN SERVICE DES MUNITIONS NON NUCLÉAIRES
Sledování zavedené nejaderné munice
 
 
 
 
 
 
 
 
4676
 
AC/224 (JCGISR)
Neozn.
NATO INTELLIGENCE, SURVEILLANCE AND RECONNAISSANCE TRACKING STANDARD
NORME OTAN RELATIVE AUX DONNÉES DE SUIVI ISR (RENSEIGNEMENT, SURVEILLANCE ET RECONNAISSANCE)
Standard NATO pro data o sledování ze systémů zpravodajství, sledování a průzkumu
1
20.5.2014
 
 
 
P 1
 
 
4677
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
DISMOUNTED SOLDIER SYSTEMS STANDARDS AND PROTOCOLS FOR COMMAND, CONTROL, COMMUNICATIONS AND COMPUTERS (C4) INTEROPERABILITY (DSS C4 INTEROPERABILITY)
NORMES ET PROTOCOLES DES SYSTÈMES DU COMBATTANT DÉBARQUÉ (DSS) POUR L’INTEROPÉRABILITÉ DES C4 (COMMANDEMENT, CONTRÔLE, COMMUNICATIONS ET INFORMATIQUE) (INTEROPÉRABILITÉ DES C4 DES DSS)
Standardy a protokoly systémů sesednutého vojáka (DSS) pro interoperabilitu velení, řízení, spojení a výpočetní techniky (C4) (DSS C4 interoperabilita)
1
3.10.2014
 
 
 
P 1
 
589501, 589502, 589503, 589504, 589505, 589506
4678
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
CONNECTIVITY STANDARDS FOR SOLDIER BATTLE MANAGEMENT SYSTEMS (ARCHITECTURE STANAG)
 
Standardy propojitelnosti řídících bojových systémů pro vojáka mimo bojové (dopravní) prostředky
 
 
 
 
 
 
 
 
4680
 
AC/225 (TG/3)
NU
IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE (IED) REPORTING
 
Hlášení o improvizovaných výbušných zařízeních
 
 
 
 
 
 
 
 
4681
 
AC/322 (CaP1)
NU
DIGITAL INTEROPERABILITY BETWEEN UHF SATELLITE COMMUNICATIONS TERMINALS - INTEGRATED WAVEFORM (IWF)
 
Digitální interoperabilita mezi terminály družicové komunikace v pásmu UHF – integrovaná platforma signálových struktur a komunikačních protokolů (IWF)
1
17.3.2015
 
 
 
P 1
 
 
4683
 
AC/225 (ICGIF)
NU
NATO TECHNICAL SHARABLE SOFTWARE (NTSS)
LOGICIEL TECHNIQUE PARTAGEABLE OTAN (NTSS)
Sdílené technické programové vybavení NATO (NTSS)
1
8.9.2009
 
 
 
P 1
Z 1
051661
4686
 
AC/225 (LCGLE)
NU
PERFORMANCE LEVELS OF DEFENSIVE AIDS SUITES (DAS) FOR ARMOURED VEHICLES
 
Úrovně účinnosti souprav prostředků vlastní ochrany (DAS) u obrněných vozidel
1
22.11.2012
 
 
 
P 1
 
 
4687
 
AC/224 (ACG3)
NU
EXPENDABLE COUNTERMEASURES FOR AIRCRAFT AND UAVs
 
Protiopatření u letadel a UAV pomocí prostředků jednorázového použití
 
 
 
 
 
P 1,1
 
 
4691
 
AC/322 (CaP1)
NU
MULTI-HOP IP NETWORKING WITH LEGACY UHF RADIOS: MOBILE AD HOC RELAY LINE OF SIGHT NETWORKING (MARLIN)
 
Vytváření zřetězených IP sítí se staršími UHF rádii: mobilní ad hoc sítě s reléovými směrovými spoji (MARLIN)
1
12.3.2015
 
 
 
P 1
 
 
4694
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
NATO ACCESSORY RAIL
GLISIÈRE POUR ACCESSOIRES OTAN
Standardizovaná lišta NATO pro příslušenství
1
16.3.2011
 
 
1
P 1
Z 1
100010
4695
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
ELECTRICAL INTERFACE SPECIFICATIONS FOR DISMOUNTED SOLDIER SYSTEMS (DSS) LEVEL 2 POWER INTEROPERABILITY
SPÉCIFICATIONS DE L’INTERFACE ÉLECTRIQUE POUR L’INTEROPÉRABILITÉ DE NIVEAU 2 DES SYSTÈMES COMBATTANT DÉBARQUÉ (DSS)
Specifikace elektrického rozhraní pro interoperabilitu 2. úrovně u systémů sesednutého vojáka (DSS)
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4697
 
AC/225 (LCGLE)
NU
PLEVID: PLATFORM EXTENDED VIDEO STANDARD
DISTRIBUTION VIDÉO ÉTENDUE AU NIVEAU DE LA PLATE-FORME (PLEVID)
PLEVID: Rozšířený video standard na úrovni platformy
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4698
 
AC/141 (MCG/7)
Neozn.
PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR PROTECTIVE PAINT SYSTEMS AND THEIR APPLICATION FOR NAVAL PLATFORMS
EXIGENCES DE PERFORMANCE POUR LES SYSTÉMES DE PEINTURE DE PROTECTION ET LEUR APPLICATON SUR LES PLATES- FORMES NAVALES
Požadavky na odolnost ochranných nátěrových systémů a jejich nanášení při použití v námořnictvu
1
5.8.2010
 
 
 
P 1
 
 
4700
 
AC/326(SG/A)
NU
ENERGETIC MATERIALS, SPECIFICATION FOR GUDN (GUANYLUREA DINITRAMIDE)
MATIÈRES ÉNERGÉTIQUES, SPÉCIFICATION POUR LA GUDN (GUANYLURÉE DINITRAMIDE)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4701
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
NATO HANDBOOK FOR SAMPLING AND IDENTIFICATION OF BIOLOGICAL, CHEMICAL AND RADIOLOGICAL AGENTS (SIBCRA)
MANUEL OTAN POUR L’ÉCHANTILLONNAGE ET L'IDENTIFICATION DES AGENTS BIOLOGIQUES, CHIMIQUES ET RADIOLOGIQUES (SIBCRA)
Příručka NATO pro odběr vzorků a identifikaci biologických, chemických a radiologických látek (SIBCRA)
1
15.4.2015
 
 
 
P 1
 
 
4702
 
AC/141 (JCGUAS)
NU
ROTARY WING UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS AIRWORTHINESS REQUIREMENTS
EXIGENCES DE NAVIGABILITÉ POUR LES SYSTÈMES AÉRIENS À VOILURE TOURNANTE SANS PILOTE
Požadavky letové způsobilosti bezpilotních vzdušných systémů s rotujícími nosnými plochami
1
4.9.2014
 
 
 
P 1
 
 
4703
 
AC/141 (JCGUAS)
NU
LIGHT UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS AIRWORTHINESS REQUIREMENTS
EXIGENCES DE NAVIGABILITÉ POUR LES SYSTÈMES AÉRIENS LÉGERS SANS PILOTE
Požadavky letové způsobilosti lehkých bezpilotních vzdušných systémů
1
4.9.2014
 
 
 
P 1
 
 
4704
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
NATO REQUIREMENTS FOR CALIBRATION SUPPORT OF TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT
SPÉCIFICATIONS OTAN EN MATIÉRE DE SOUTIEN A L´ÉTALONNAGE D´INSTRUMENTS D´ESSAI ER DE MESURE
Požadavky NATO na zabezpečení kalibrace zkušebního a měřicího vybavení
1
25.11.2010
 
 
 
P 1
 
 
4705
 
AC/322 (CaP1)
NU
INTERNATIONAL NETWORK NUMBERING FOR COMMUNICATIONS SYSTEMS IN USE IN NATO
 
Mezinárodní číslování sítí pro komunikační systémy používané v NATO
1
18.2.2015
 
 
 
P 1
 
 
4706
 
AC/322 (CaP1)
NU
INTEROPERABILITY STANDARD FOR SATELLITE SHF DEPLOYABLE TERMINALS CONTROL AND COMMAND SERVICES
 
Standard interoperability pro služby řízení nasaditelných terminálů družicové komunikace v pásmu SHF
 
 
 
1,1
 
 
 
 
4707
 
AC/322 (CaP1)
NU
INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE STANDARD FOR FULL-MESH MF-FDMA SHF SATELLITE COMMUNICATIONS
 
Standard pro interoperabilitu a charakteristiky družicových komunikací v rámci plně dostupné a komutované paketové sítě bez rozbočovačů
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4708
 
AC/322 (CaP1)
NU
SPREAD SPECTRUM CDMA SATELLITE COMMUNICATIONS (SS CDMA SATCOM)
 
Družicové spojení s rozprostřeným spektrem a vícenásobným přístupem s kódovým dělením (SS CDMA SATCOM)
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4710
 
AC/141 (SDCG)
NU
MESSAGE SPECIFICATION FOR DATA LINK BETWEEN COMBAT MANAGEMENT SYSTEMS AND IDATS – ANEP-82
 
Specifikace zprávy pro datové spojení mezi systémy řízení boje a IDATS – ANEP-82
1
6.9.2012
 
 
 
P 1
 
 
4712
 
PHE WG
NU
STANDARDS FOR MAINTENANCE OF DEPLOYABLE FUEL RECEIPT, STORAGE AND DISPENSING SYSTEMS
NORMES D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DÉPLOYABLES DE RÉCEPTION, DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS
Standardy údržby nasaditelných systémů pro příjem, skladování a výdej paliva
1
4.10.2013
 
 
 
P 1
 
 
4714
 
NFL WG
NU
MINIMUM QUALITY SURVEILLANCE FOR LUBRICANTS AND ASSOCIATED PRODUCTS
CONTRÔLE MINIMAL DE LA QUALITÉ POUR LUBRIFIANTS ET PRODUITS CONNEXES
Minimální požadavky na sledování kvality maziv a přidružených produktů
1
17.10.2014
 
 
 
P 1
 
 
4715
 
AC/224 (JCGISR)
Neozn.
BIOMETRICS DATA, INTERCHANGE, WATCHLISTING AND REPORTING
DONNÉES BIOMÉTRIQUES, ÉCHANGE, SUIVI ET COMPTES RENDUS
Biometrická data, výměna, sledování a hlášení
1
4.10.2013
 
 
 
P 1
Z 1
 
4720
 
AOS (ASPP)
NU
NATO STANDARD FOR AIR TRAFFIC MANAGEMENT (ATM) SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS (SMS)
NORME OTAN POUR LES SYSTÈMES DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (SMS) UTILISÉS POUR LA GESTION DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (ATM)
Standard NATO pro systémy řízení bezpečnosti (SMS) uspořádání letového provozu (ATM)
1
1.9.2014
 
 
 
P 1
 
 
4722
 
AC/322 (CaP2)
NR
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF REVERSE IFF
 
Technické charakteristiky obrácené identifikace vlastní–cizí
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4724
 
AC/322 (CaP1)
NU
VLF / LF MSK MULTI CHANNEL BROADCAST
VLF / LF MSK MULTI CANAUX DE DIFUSION
Vícekanálové vysílání v pásmu VDV/DV s klíčováním minimálním posuvem
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4728
 
AC/327 (WG/1)
Neozn.
SYSTEM LIFE CYCLE MANAGEMENT
GESTION DU CYCLE DE VIE DES SYSTEMES
Management životního cyklu systému
1
15.11.2012
 
2,1
 
P 1
Z 1
051655
4731
 
AC/322 (CaP1)
NU
NETWORKING FRAMEWORK FOR ALL-IP TRANSPORT SERVICES (NETlP)
STRUCTURE DE MISE EN RÉSEAU POUR SERVICES DE TRANSPORT BASÉS SUR IP (NETIP)
Rámec pro výstavbu sítí pro všechny přenosové služby s internetovým protokolem (NetIP)
 
 
 
1,1
 
 
 
 
4733
 
AC/322 (CaP1)
NU
NATO VECTOR GRAPHICS
 
Vektorová grafika NATO
 
 
 
 
 
 
 
 
4737
 
AC/141 (JCGUAS)
NU
GUIDELINES FOR THE INTEGRATION OF WEAPONS ON UNMANNED PLATFORMS
LIGNES DIRECTRICES POUR L’INTÉGRATION D’ARMEMENT SUR LES PLATES-FORMES INHABITÉES
Směrnice pro integraci zbraní do platforem bez posádky
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4740
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
NATO POWERED ACCESSORY RAIL
RAIL ÉLECTRIQUE PORTE-ACCESSOIRES OTAN
Lišta NATO s napájením pro příslušenství
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4745
 
AC/225 (LCGDSS)
Neozn.
40 mm X 46 LOW VELOCITY GRENADE AMMUNITION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4748
 
AC/141 (UWWCG)
Neozn.
DIGITAL UNDERWATER SIGNALLING STANDARD FOR NETWORK NODE DISCOVERY & INTEROPERABILITY
NORME DE SIGNALISATION NUMÉRIQUE SOUS-MARINE POUR LA DÉTECTION ET L´INTEROPÉRABILITÉ DES NOEUDS RÉSEAUX
Standard digitálního podvodního spojení pro detekci a interoperabilitu uzlů sítě
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4757
 
AC/326(SG/B)
Neozn.
SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE ASSESSMENT TESTING FOR SHOULDER LAUNCHED MUNITIONS
ESSAIS D’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ ET DE L’APTITUDE AU SERVICE DES MUNITIONS TIRÉES D’ÉPAULE
Hodnotící zkoušení bezpečnosti a použitelnosti munice odpalované z ramene
 
 
 
 
 
 
 
 
4761
 
AC/326(SG/B)
NU
SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE ASSESSMENT TESTING OF LARGE CALIBRE AMMUNITION GREATER THAN 40 MM
ESSAIS D’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ ET DE L’APTITUDE AU SERVICE DES MUNITIONS DE GROS CALIBRE SUPÉRIEUR À 40 mm