Home page > O nás

O nás

Odbor obranné standardizace

Je odborným orgánem Úřadu pro tvorbu a realizaci standardizační politiky v prostředí ČR. K tomu vypracovává koncepce, zásady, postupy a návrhy. Zastupuje Českou republiku ve standardizačním výboru NATO – AC/321 a ve vybraných pracovních skupinách NATO a EU.


V souladu s obecně závaznými právními předpisy:

 • zabezpečuje proces přistupování České republiky ke standardizačním dohodám NATO,
 • eviduje, uchovává a zpřístupňuje standardizační dohody NATO a související spojenecké publikace,
 • oznamuje přistoupení České republiky ke standardizační dohodě NATO ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
 • na základě prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě NATO, podepsané za Českou republiku ředitelem Úřadu, informuje příslušné orgány NATO,
 • zajišťuje proces přípravy, tvorby, schvalování, vydávání, revizí a aktualizací českých obranných standardů (dále jen „ČOS“) a vede jejich evidenci,
 • rozhoduje, v rámci procesu tvorby ČOS, o návrhu na jeho tvorbu, o určení zpracovatele návrhu ČOS, o sporných otázkách mezi zpracovatelem ČOS a posuzovatelem,
 • předkládá ČOS ke schválení řediteli Úřadu,
 • oznamuje zpracovávání návrhu, schválení, zrušení a změny ČOS ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
 • vydává a rozesílá ČOS, pokud tím nepověří právnickou osobu zřízenou Ministerstvem obrany.

Ve spolupráci s odbornými orgány Ministerstva obrany:

 • zabezpečuje odbornou pomoc složkám  rezortu Ministerstva obrany (dále jen „MO“) při řízení procesu obranné standardizace v rezortu MO a při realizaci standardizační politiky MO, 
 • vypracovává návrhy pro harmonizaci standardizačního procesu s jednotlivými oblastmi obranného plánování v rámci jeho struktur,
 • podílí se na vytváření jednotné koncepce systému obranné standardizace v rezortu MO a harmonizuje jí se systémem standardizace NATO,
 • zasílá a přiděluje standardizační dohody NATO příslušným správcům standardizačních skupin do správy ke zpracování návrhů na přistoupení ke standardizačním dohodám NATO a hlášení o zavedení standardizačních dohod NATO,
 • podílí se na zpracovávání vnitřních předpisů MO upravující oblast obranné standardizace a posuzuje vnitřní předpisy MO dotýkající se oblasti obranné standardizace na jednotlivých úsecích jeho působnosti,
 • koordinuje účast odborných orgánů MO při tvorbě, novelizaci a správě ČOS,
 • udržuje jednotnou terminologii v souladu s terminologií NATO a koordinuje proces standardizace terminologie s rezortem MO,
 • ve Věstníku MO informuje rezort MO o vydání, změnách a zrušení standardizačních dohod a standardizačních doporučení NATO, o přistoupení České republiky ke standardizačním dohodám NATO a o jejich zavedení v ČR, dále ve Věstníku MO informuje o zpracování návrhu, schválení, zrušení a změnách ČOS,
 • spolupracuje s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR v rozsahu platného znění Dohody mezi MO a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky ve věci vzájemné spolupráce v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu a Prováděcího protokolu k této dohodě,
 • plní úlohu Kontaktního pracoviště Úřadu pro spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, při implementaci přejímaných norem Evropské unie do národního prostředí a při plnění úkolů dle Směrnice EP a Rady EU 2015/1535  
 • řídí a zabezpečuje provoz a rozvoj informačního systému standardizace,
 • eviduje, uchovává a zpřístupňuje standardizační doporučení NATO a související spojenecké publikace. Přiděluje standardizační doporučení NATO do správy příslušným správcům standardizačních skupin k jejich schvalování,
 • podílí se na zabezpečení agendy evropské obranné standardizace,
 • zpracovává a průběžně aktualizuje dva přehledové dokumenty schvalované ředitelem Úřadu:        
  • Plán obranné standardizace na kalendářní rok s výhledem na další roky
  • Odbornou instrukci pro obrannou standardizaci - Přidělení standardizačních dohod NATO a českých obranných standardů do správy

 

Prohlášení o přístupnosti Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

 

Nahoru