Home page > Objednávání dokumentů

Objednávání dokumentů

Principy distribuce


Zásady pro manipulaci s písemnostmi

Písemnosti (dále jen informace) NATO, EU a ostatních smluvních stran (ostatní subjekty cizí moci, dále jen „OSCM“) jsou majetkem těchto států a organizací. Na tyto materiály se nevztahují národní zákony o poskytování informací. Informace jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám (včetně státních orgánů a organizací, dále jen „subjektům“) v poslední verzi, která je k dispozici na Úřadu k termínu obdržení žádosti. V zásadě se poskytují dokumenty v některém z jednacích jazyků. Pokud je poskytnut současně český překlad, slouží jako pomocný dokument, který nemusí být zcela identický s originálem.

Převzetím těchto informací, včetně jejich překladů, přebírá subjekt na sebe zodpovědnost za dodržování dále uvedených zásad:

1) Bez vědomí poskytovatele nesmí provádět a ani připustit šíření dané informace.

2) Bez vědomí poskytovatele nesmí tyto informace poskytnout třetí straně.

3) Subjekt je povinen poskytovateli umožnit na požádání kontrolu manipulace s uvedeným materiálem, případně na vyžádání poskytovatele tento materiál vrátit.

4) V případě ukončení činnosti nebo zániku oprávněného subjektu musí být informace vrácena poskytovateli.

V závislosti na označení stupněm utajení platí pro tyto dokumenty následující obecné zásady:

A) Dokumenty NATO označené jako neklasifikované bez přívlastku (UNCLASSIFIED).
Tyto dokumenty nesmí být poskytovány ani se s nimi nesmí seznamovat subjekty, které nejsou právnickou nebo fyzickou osobou ČR nebo jiného členského státu NATO.

B) Dokumenty NATO označené jako neklasifikované s přívlastkem (UNCLASSIFIED – Releasable to Partners for Peace-PfP and others).
Tyto dokumenty mohou být poskytovány nebo se s nimi mohou seznamovat subjekty uvedené v bodě A a subjekty, které jsou právnickou nebo fyzickou osobou státu – účastníka programu PfP nebo jiné země, pro kterou byl dokument uvolněn.

C) Utajované dokumenty NATO jsou označené jednotlivými stupni utajení VYHRAZENÉ (NATO RESTRICTED), DŮVĚRNÉ (NATO CONFIDENTIAL) nebo TAJNÉ (NATO SECRET).
Tyto dokumenty mohou být poskytovány a mohou se s nimi seznamovat v ČR pouze subjekty, které splňují podmínky ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.


Vlastnická práva

Informace o vlastnických právech k duševnímu vlastnictví je vkládána přímo do standardizační dohody nebo spojenecké publikace, a to pouze tehdy, když poskytované technické informace jednotlivého státu podléhají omezením, která se týkají vlastnických práv. NATO, EU a jednotlivé členské státy nenesou odpovědnost za možné porušení autorských práv, ochranné známky apod., které jsou obsahem poskytnuté informace. Každý uživatel nese plnou odpovědnost za dodržování příslušných zákonů.


Pokyny pro vyžadování informací

Subjekty žádající o poskytnutí neutajovaných informací NATO, EU a ostatních smluvních stran, tj. dokumenty uvedené v bodě A), B), musí zaslat žádost o poskytnutí neutajovaných informací na Úřad. V žádosti musí být zdůvodněno, jak požadované informace souvisejí s předmětem činnosti organizace. V případě, že činnost subjektu nesouvisí s požadovanými informacemi a není splněna podmínka „nutně potřebuje znát“ pro výkon své činnosti, materiál nebude žadateli Úřadem poskytnut.
 
Subjekt zašle žádost k vyřízení přes datovou schránku xz7aier  na Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti nebo na e-mail: defstand@army.cz.
 
Subjekty žádající o poskytnutí utajovaných informací NATO, EU a OSCM tj. o poskytnutí dokumentů uvedených v bodě C), adresují svoji žádost na Ministerstvo obrany, odbor bezpečnosti, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6.

Nahoru