Home page > Odbor obranné standardizace

Odbor obranné standardizace

Struktura odboru obranné standardizace:

 • Oddělení standardizace NATO a EU
 • Oddělení zabezpečení obranné standardizace

Oddělení standardizace NATO a EU odpovídá za:

 • řízení a koordinaci procesů přistupování a zavádění standardizačních dohod NATO, zabezpečení revizí způsobu přistoupení k nim a schvalování standardizačních doporučení NATO v prostředí ČR,
 • tvorbu jednotné koncepce systému obranné standardizace České republiky a harmonizaci se systémem obranné standardizace NATO,
 • řízení a koordinaci procesu posuzování návrhů dokumentů evropské obranné standardizace při jejich zavádění do národního prostředí,
 • vypracování návrhu pro harmonizaci standardizačního procesu s jednotlivými oblastmi obranného plánování v rámci České republiky a NATO,
 • vypracování Plánu obranné standardizace v návaznosti na Proces obranného plánování v NATO (NDPP), předkládá jej ke schválení řediteli Úřadu a zabezpečuje jeho průběžnou aktualizaci,
 • vypracování Odborné instrukce pro obrannou standardizaci - přidělení standardizačních dohod NATO a českých obranných standardů (dále jen „ČOS") do správy, dle podmínek stanovených MO, předkládá ji ke schválení řediteli Úřadu a zabezpečuje její průběžnou aktualizaci,
 • odborné poradenství správcům standardizačních skupin v oblasti obranné standardizace, koordinaci jejich činnosti s ostatními orgány státní správy v souladu s usnesením vlády č. 1194/2000,
 • odborné řízení procesu standardizace terminologie a udržování jednotné terminologie v souladu s terminologií NATO a navrhování českých názvů a anotací standardizačních dohod NATO, standardizačních doporučení NATO a spojeneckých publikací,
 • připomínkování návrhů ústředních orgánů státní správy dotýkajících se oblasti obranné standardizace.

Podílí se na spolupráci se SVA MO a AOBP ČR na zabezpečení agendy evropské obranné standardizace v rámci Evropské Obranné Agentury (EDA)


Oddělení zabezpečení obranné standardizace odpovídá za:

 • komplexní zabezpečení procesu tvorby a správy (revizí) ČOS, metodické a odborné řízení zpracovatelů včetně spolupráce s odbornými orgány příslušných rezortů v prostředí ČR,
 • vedení Registru obranné standardizace, který je dle vyhlášky č. 529/2005 Sb. o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, pomocným registrem MO a je přejímacím místem standardizačních dokumentů NATO a dokumentů evropské obranné standardizace, které byly zaslány do prostředí České republiky,
 • manipulaci se standardizačními dokumenty NATO, s dokumenty evropské obranné standardizace a národními standardizačními dokumenty a jejich poskytování uživatelům z prostředí ČR,
 • plánování hospodaření a vykazování finančních prostředků pro realizaci úkolů podle Plánu obranné standardizace a na zajištění dalších procesů obranné standardizace v prostředí ČR,
 • provoz, rozvoj a řízení informačního systému standardizace IS STAN – samostatného informačního podsystému Informačního systému logistiky,
 • zabezpečení oznamovací povinnosti ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Věstníku MO o aktuálních změnách a stavu standardizačních dokumentů v prostředí ČR,
 • zabezpečení překladů standardizačních dokumentů překladateli ve prospěch obranné standardizace včetně plánování a vykazování finančních prostředků,
 • činnost Kontaktního pracoviště pro spolupráci mezi Úřadem a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a distribuci technických norem pro zabezpečení procesu obranné standardizace v prostředí ČR, 
 • spolupráci s NBÚ a Odborem bezpečnosti MO a ostatními bezpečnostními prvky příslušných rezortů v otázkách distribuce utajovaných standardizačních dokumentů NATO, dokumentů evropské obranné standardizace, dokumentů ostatních smluvních stran a národních standardizačních dokumentů žadatelům z prostředí ČR.

Podílí se na spolupráci se SVA MO při implementaci norem EU do národního prostředí a postupech v souladu se Směrnicí EU a Rady EU 2015/1535, o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Nahoru