Home page > Standardizace v rezortu MO ČR

Standardizace v rezortu MO ČR

Standardizace v rezortu MO ČR

Prioritní úkol, který je zajišťován Odborem obranné standardizace, je zabezpečení procesu přistupování ke standardizačním dohodám NATO (STANAG) a jejich zavádění do právních předpisů České republiky, českých technických norem, českých obranných standardů (ČOS) a do interních normativních aktů (vnitřních předpisů). S tím je spojena příprava potřebných národních stanovisek včetně analýz a návrhů na přistoupení  k jednotlivým STANAG a spojeneckým standardům (AS), řízení správy STANAG, zabezpečení jejich překladů a používání společné vojenské terminologie a její sladění s terminologií používanou v členských státech NATO.

V případě, že analýza požadavků prokáže, že požadovaná problematika není obsažena v mezinárodních standardech ISO, IEC, ITU, EN, ETS, právních předpisech ČR nebo českých technických normách, může být vytvořen ČOS. Odbor obranné standardizace zajišťuje proces přípravy, tvorby, schvalování, vydávání, revizí a aktualizací ČOS, vede jejich evidenci a přiděluje je do správy.

Odbor obranné standardizace spolupracuje s příslušnými orgány NATO, pověřenými řízením standardizace v rámci NATO.  V prostředí ČR probíhá spolupráce s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který ze zákona č. 22/1997 Sb. nese odpovědnost za oblast technické normalizace, za tvorbu českých technických norem (ČSN) a jejich harmonizaci s normami Evropské unie.


Základní řídicí dokumenty obranné standardizace jsou:

 

na národní úrovni:

  • Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění zákonů č. 413/2005 Sb. a č. 250/2014 Sb.
  • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194 k Pravidlům připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek, ve znění Usnesení vlády České republiky ze dne 19. prosince 2016 č. 1167

na úrovni rezortu MO:

  • Rozkaz ministra obrany Zabezpečení obranné standardizace v rezortu Ministerstva obrany č. 26/2004 z 30. září 2004, ve znění 6. novely z 30. prosince 2016

na úrovni Úřadu jsou dále pro podporu řízení standardizace vedeny dva přehledové dokumenty:

  • Plán obranné standardizace na kalendářní rok s výhledem na další roky (Zpracovaný souhrnný přehled všech úkolů v rámci obranné standardizace v ČR s termíny ke splnění v horizontu příštích měsíců a let, pravidelně aktualizováno).
  • Odborná instrukce pro obrannou standardizaci - Přidělení standardizačních dohod NATO a českých obranných standardů do správy (Zpracovaný souhrnný přehled standardizačních dokumentů s vyznačením odpovědnosti a dalších vzájemných vazeb v rámci obranné standardizace v ČR, pravidelně aktualizováno).

Nahoru